Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • De kinderen worden ingedeeld in groepen van ongeveer 10 kinderen. De groepen worden met de nodige zorg samengesteld; hierin kan niet worden geruild. De groepen blijven alle 3 de dagen bij elkaar. Elke groep wordt begeleid door twee of drie ouders/verzorgers.
 • Via het inschrijfformulier kunt u één vriendje of vriendinnetje opgeven met wie uw kind(eren) graag in de groep wil(len) zitten. We proberen ze dan in één groep te plaatsen, maar kunnen niets beloven.
 • Kindervakantieweek Muntel/Vliert/Orthenpoort wordt georganiseerd vanuit Stichting De Hobbel en vindt plaats op het Taxandriaplein. We verzamelen elke ochtend om 10.00 uur bij de picknicktafels op de voorzijde van het plein.
 • Het programma, zoals weergeven op de website, wordt zoveel als mogelijk aangehouden. Bij extreem slecht weer komt de Kindervakantieweek te vervallen. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij slecht weer het programma een dag(deel) in te korten of te annuleren.

Inschrijven:

 • Met het inschrijven van uw kind(eren) geeft u aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, en deze te accepteren.
 • Uitsluitend basisschool kinderen uit groep 1 tot en met groep 8 mogen deelnemen aan de Kindervakantieweek. Tevens dienen de kinderen woonachtig te zijn in de wijk Muntel/Vliert/Orthenpoort.
 • De inschrijving vindt plaats op woensdag 30 mei 2018 op basis van volgorde. Er is plaats voor 120 kinderen. Vol = Vol. Vanaf 20.00 uur kunt u uw kind(eren) inschrijven bij De Hobbel op het Taxandriaplein. Hiervoor dient u vooraf het inschrijfformulier te downloaden van de website. U neemt het inschrijfformulier en een pasfoto mee naar De Hobbel. Betaling uitsluitend contant en het liefst gepast! Tijdens de inschrijving ontvangt u een unieke code als bewijs van uw betaling.
  Het is alleen mogelijk om contant en gepast te betalen!
  Pas na de betaling van het inschrijfgeld is de inschrijving van uw kind(eren) definitief. Als de inschrijving succesvol is afgerond, ontvangt u binnen één week een bevestigingsmail.
 • Ouders/verzorgers vullen het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. In geval van onjuistheden is de organisatie van Kindervakantieweek Muntel/Vliert/Orthenpoort bevoegd om de inschrijving te ontbinden, zonder dat daaruit een verplichting tot restitutie van het inschrijfgeld of aansprakelijkheid voortvloeit.
 • Met het inschrijven van uw kind(eren) geeft u de organisatie van de Kindervakantieweek toestemming om uw gegevens op te slaan. Uw gegevens worden verzameld in verband met de veiligheid van uw kind(eren) tijdens de Kindervakantieweek. Uw gegevens worden tot en met 1 mei 2019 bewaard op een beveiligde database. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Indien gewenst kunt u altijd uw gegevens inzien en/of uw gegevens eerder laten verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via kvwtax@outlook.com
 • Enkel de bestuurders van Stichting De Hobbel hebben toegang tot de beveiligde database met uw gegevens. De organisatoren en leiding ontvangen op papier de namen, adressen en bijzonderheden van de kinderen uit de eigen groep en de telefoonnummers van de ouders/verzorgers uit de eigen groep. De EHBO’ers ontvangen tijdens de Kindervakantieweek informatie over de medische bijzonderheden van de kinderen. De overige vrijwilligers van Kindervakantieweek hebben geen toegang tot de gegevens van de ouders/verzorgers en de kinderen. De gegevens worden tenslotte niet verstrekt aan derden.

Annuleren / Uitschrijven / Afmelden:

 • Stichting De Hobbel is niet verplicht tot restitutie van het inschrijfgeld wanneer u de inschrijving van uw kind(eren) na de betaling annuleert. Als er nog geen kosten gemaakt zijn, proberen we u altijd zo goed mogelijk tegemoet te komen.
 • Als uw kind een dag(deel) niet kan komen, willen wij u vragen om dit uiterlijk één dag van te voren te melden via (e-mailadres invullen). Op de dag zelf kunt u bij uitzonderlijke gevallen telefonisch contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer staat vermeld op de contactpagina van de website. Bij het minder dagen deelnemen vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Aansprakelijkheid / Zorg / Veiligheid:

 • De deelnemende kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen (hamers, kleding et cetera) die zij tijdens het evenement bij zich hebben en/of dragen. Stichting De Hobbel is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding en/of persoonlijke bezittingen.
 • De ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen dat de deelnemende kinderen deugdelijk voor ziektekosten en aansprakelijkheid zijn verzekerd.
 • Er is tijdens de Kindervakantieweek te allen tijde minimaal één leider bij de groep aanwezig. Voor de leiders is het verder niet toegestaan om aan het einde van de dag te vertrekken voordat alle kinderen uit de groep door hun ouders/verzorgers zijn opgehaald of als de organisatie hiervoor nog geen toestemming heeft gegeven.
 • Tijdens het programma is er te allen tijde EHBO aanwezig.
 • Indien er na de inschrijving iets verandert met betrekking tot de gezondheid van het kind of eventuele andere relevante zaken, zijn de desbetreffende ouders/verzorgers verplicht dit door te geven aan de organisatie via (e-mailadres invullen)
 • In geval het deelnemende kind behoefte heeft aan (acute) medische zorg zal Stichting De Hobbel proberen in overleg met de ouders/verzorgers deze zorg te bieden. In die gevallen waarin het bieden van die zorg het overleg niet kan afwachten, is Stichting De Hobbel bevoegd deze zorg te doen bieden zonder tussenkomstvvan de ouders/verzorgers.
 • De organisatie van de Kindervakantieweek zorgt tijdens het evenement voor lunch, voldoende drinken (water en ranja), fruit en tussendoortjes.
 • Denkt u eraan om uw kinderen, bij mooi weer, in te smeren tegen zonnebrand? Gedurende de dag wordt uw kind regelmatig verzocht om zich opnieuw in te smeren. Stichting De Hobbel draagt zorg voor deze zonnebrandcrème.
 • Stichting De Hobbel zorgt voor een veilige omgeving voor de deelnemende kinderen. Deze omgeving behoudt zich tot het door de organisatie aangegeven gebied.
 • Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd. De kindervakantieweek draait om plezier voor alle kinderen en vrijwilligers. Wij gaan ervan uit dat iedereen elkaar met respect behandelt. Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij bij de kinderen genoodzaakt de desbetreffende ouders/verzorgers hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig wangedrag een kind of vrijwilliger de verdere deelname of hulp aan de Kindervakantieweek te ontzeggen. Ernstig gedrag wordt aangemerkt als: bedreiging en/of gebruik van geweld, het bewust verwonden/letsel toebrengen aan kinderen of vrijwilligers, bewust aanbrengen van schade/vernielingen en onzedelijk betasten en/of aanranden.
 • Tijdens het programma dienen de aanwijzingen van de organisatie te allen tijde door zowel de kinderen als de vrijwilligers te worden opgevolgd.

PR:

 • Met het inschrijven van uw kind(eren) geeft u Stichting De Hobbel toestemming dat er tijdens de Kindervakantieweek door Stichting De Hobbel foto’s en andere beeldopnames gemaakt mogen worden van uw kind(eren) en van u als vrijwilliger, en dat deze foto’s en andere beeldopnames geplaatst mogen worden op de website en Facebookpagina van De Hobbel. Bij de foto’s van de kinderen en de vrijwilligers worden geen namen vermeld.
 • Updates over het evenement worden op de website gepubliceerd en via de nieuwsbrief en Facebook verspreid.

Gevonden voorwerpen:

 • Ouders/verzorgers hebben van maandag 9 juli 16.00 uur tot en met zaterdag 14 juli 12.00 uur de mogelijkheid om gevonden voorwerpen op te halen bij De Hobbel op het Taxandriaplein.

Rookbeleid

 • De organisatie van de Kindervakantieweek steunt de initiatieven van het Longfonds en KWF kankerbestrijding om kinderen rookvrij op te laten groeien. Daarom voert de organisatie een duidelijk ontmoedigingsbeleid in. Roken is alleen toegestaan op de door de organisatie aangewezen plek, en zoveel als mogelijk uit het zicht van kinderen.

Vragen en/of opmerkingen:

 • Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of (e-mailadres invullen)

Slotbepaling:

 • Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal het bestuur van Stichting De Hobbel in samenspraak met de organisatie van de Kindervakantieweek in deze een bindend besluit nemen naar de geest van deze algemene voorwaarden.